Saturday, May 15, 2010

Mukjizat Dalam Kalimah ( صراط ).

. Saturday, May 15, 2010

Pesanan; Untuk lebih memudahkan memahami, digalakan membuka Mashaf supaya dapat melihat ejaan sebenar dalam Resam Uthmani.

Firman Allah swt dalam surah al-Fatihah:
اهدنا الصراط المستقـيم

“Tunjukilah kami jalan yang lurus”. (ayat; 6).

Kalimah ( صراط ) kalau dieja dalam bahasa Melayu; ‘Sirat’. ‘Sirat’ juga kekadang digunakan untuk nama seseorang, kerana terdapat di kalangan orang Jawa yangmana dinamakan dengan nama tersebut. Mungkin kerana bapa mereka ketikamana hendak menetapkan nama-nama anak, mereka mengunakan kalimah-kalimah di dalam al-Quran. Lantas, mereka membuka mukasurat pertama al-Quran, lalu jumpalah ayat ke 6 surah al-Fatihah ini. Ditambahkan pula dengan maksudnya yang baik dan bagus. Mungkin bolehlah saya katakana, si bapa ini ingin mengambil berkat di atas pernamaan ini, kerana diambil dari al-Quran.

Begitu juga tulisan asal bangsa Melayu adalah dalam tulisan ‘Rumi’ (terbina dari huruf-huruf Hijaiyyah). Ini semua adalah kerana ( تبــّركا ). Ditambah lagi kerana ia ditulis dari kanan ke kiri.

Tafsir Makna ( صراط ).
Di dalam kitab Ghoribul Quran wa Tafsiruhu, karangan ‘Abdullah bin Yahya bin al-Mubarak al’Adawi al-Baghdadi (Ibn Yazidi) berkata, ( صراط ) ialah ( طريق ). Sebahagian ahli tafsir berkata ia adalah; ‘Kitab Allah’ dan sebahagian yang pula mengatakan; ‘Islam’.

Disamping itu Imam az-Zamakhsyari ada berkata di dalam tafsirnya;
“Yang dimaksudkan di sini ialah ‘jalan yang benar’ iaitu ajaran Islam”.

Disebalik Makna ( صراط ).
Yahya bin Salam at-Taimiy dalam menafsirkan kalimah ini, bagi beliau ia mempunyai 2 makna iaitu;

1. Dengan maksud ( طريق ) ‘Jalan’.
Sepertimana firman Allah swt dalam surah al-‘Arof, ayat;86:

ولا تـَقعـُـدوا بكل صراطٍ تـُوعِدون
“Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu-lalang, dengan menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman dari melalui jalan Allah dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok terpesong. Dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya lalu Allah menjadikan kamu kembang ramai serta perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerosakan”.


2. Dengan maksud ( دين ) ‘Agama’.
FirmanNya dalam surah al-Fatihah, ayat; 6:

اهدنا الصراط المستقـيم
“Tunjukilah kami jalan yang lurus”.


Jadi, bolehlah kita simpulkan bahawa disebalik maksud ( الصراط المستقيم ) hanya berkaitan Agama Islam, Jalan Yang Lurus, Kitab Allah swt dan seumpamanya. Ini menunjukan bahawa kebenaran itu hanyalah dalam ajaran Islam sahaja, iaitu satu agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada kita sebagai panduan di dunia ini dalam menuju jalan yang lurus dan benar ini. Wallahu ‘Alam..

Apa Yang Menariknya Dalam Kalimah ( صراط ) ini?
Allah swt sengaja memilih kalimah ini dalam firman-firmanNya di dalam al-Quran. Tidak pula dengan kalimah-kalimah yang semakna atau hampir maknanya, contohnya ( طريق - شريع ) atau seumpamanya. Kita katakan;

“Jalan Haji Salleh” : ( شريع الحج صالح ). Atau “Jalan al-Kahhal” : ( شريع الكحـّـال ). Jalan ini terletak di Shoubra, iaitu area Rod Faroq. (tempat tinggal saya dahulu ketika di Shoubro – sekadar kenang-kenangan sahaja).

Di dalam kalimah ( صراط ) terkandung 5 sifat yang istimewa iaitu;
1. Ia hendaklah merupakan satu jalan yang lurus.
2. Jalan yang mudah.

3. Jalan yang dilalui.

4. Jalan yang luas.
5. Jalan yang boleh menyampai kita kepada tujuan atau maksud.

Oleh kerana kalimah ini dalam bahasa Arab, eloklah kita bertanya bangsa Arab sendiri tentang istimewanya kalimah ini. Bangsa Arab tidak akan menamakan ‘Jalan yang berbengkang bengkok’ itu dengan ( صراط ). Atau jalan yang susah dilalui dan jalan yang terhalang untuk sampai ke destinasi… Oleh itu saya berkira-kira bahawa kalimah-kalimah al-Quran semuanya adalah tersirat rahsia-rahsia yang agung, kerana ia sendiri adalah Mukjizat.

Beberapa Perubahan Huruf dalam Kalimah ( صراط ).
Ia boleh dibaca dengan ( صراط – سراط – زراط ). Oleh sebab kaedah bahasa Nahu menjadikan al-Quran sebagai sumbernya, maka mari kita melihat apa yang berlaku dalam sekitar Qiraat:

- ( سراط )
: Dibaca oleh Riwayat Ruwais dan Ibn Mujahid dari Qunbul.
- ( زراط ) : Dibaca dengan ‘Isymam’ oleh Imam Hamzah. ‘Isyamam’ di sini ialah menyebut huruf ‘Shod’ dengan bunyi huruf ‘Zai’. Secara prektikalnya, bunyinya ialah dengan sebutan huruf ( ظ ) orang awam.
- ( صراط ) : Baki Imam (selain dari yang disebutkan di atas).

Terdapat juga dalam beberapa suku bangsa Arab yang menukar terus kepada huruf ‘Zai’; ( زراط ). Iaitu bahasa bagi Bani ‘Uzrah, Bani Kilab dan Bani Qoin. Mereka mengatakan ( أصدق ) ke ( أزدق ).

Kenapa Berlakunya Pertukaran Huruf-huruf Ini?

1. ( سراط ) :

Dengan huruf ‘Sin’. Ia adalah yang asal. Jika ditanya; “Jadi, kenapalah dalam al-Quran tidak ditulis sahaja dengan ‘Sin’, sebab ia yang asal?”. Jawabnya; “Sebab jika ia ditulis dengan ‘Sin’ tidak boleh dibaca dengan huruf ‘Shod’ pula. Sebabnya, ‘Shod’ itu adalah hasil perubahan dari ‘Sin’ dan ‘Shod’ itu adalah ‘cabangan’ dari ‘Sin’. Secara logiknya, jika sesuatu perkara itu telah ditetapkan kerana ia yang asal, tidak mungkin dapat diubah-ubah lagi”.

Bacaan dengan huruf ‘Sin’ adalah merupakan bahasa kebanyakan bangsa Arab.

2. ( صراط ) :
Huruf ‘Shod’ adalah ‘cabangan’ dari yang asal. Hujah mereka yang membaca dengan huruf ‘Shod’ juga adalah kerana mengikut tulisan tulisan Resam Mashaf. Sebagai panduan umum, Resam Mashaf juga boleh dikira sebagai sumber penghujahan yang kuat.

3. ( زراط ) :
Dibaca dengan ‘Isymam’ kerana sifat huruf ( ص ) dengan huruf ( ط ) pada kalimah ( صراط ) adalah tidak sama dan berselisih iaitu pada sifat ( حهر ). Ini kerana huruf ( ص ) sifatnya ( مهموس ), manakala huruf ( ط ) pula bersifat ( مجهور ). Sebagai pendahuluannya, sifat ‘Mahmus’ dan ‘Majhur’ merupakan dua sifat yang berlawanan. Oleh itu, ia dibaca dengan ( ز ) (Isymam) kerana huruf ( ز ) ini bersifat (جهر ).

Bacaan ‘Isymam’ ini merupakan bahasa sebahagian bangsa Arab, seperti bangsa Qois. Semalam, pensyarah kami, Dr. Muhammad Mustofa ‘Ulwah berkata di dalam biliknya, bahasa bangsa Qois merupakan di antara bahasa Arab yang paling ‘Fasih’, selain bangsa Quraish itu sendiri.

Jika Ditanya, Bagaimanakah Hendak Menyebut ‘Isymam’ Ini?
As-Syeikh ‘Abdul Fatah al-Qodhi ada memberitahu kita kaedahnya iaitu dicampurkan kedua-dua huruf ‘Shod’ dan ‘Zai’ ini. Dari hasil percampuran itu lahirlah satu huruf yang bukanlah huruf ‘Shod’ atau ‘Zai’. Tetapi hasilnya ialah bunyi huruf ‘Shod’ yang kuat berbanding bunyi huruf ‘Zai’.

Akhirnya, kaedah-kaedah pensuaraan dan penyebutan hanya dapat ditentukan dengan cara bertalaqqi musyafahah dengan guru-guru yang ahli sahaja. Walaupun kekadang pengajian al-Quran ini berlangsung melalui talian talifon sama ada di radio atau tv, akan tetapi secara hakikatnya, ia tidaklah memadai. Walau bagaimanapun ia tetap dendatangkan manfaatnya, insya Allah..

Rujukan; Al-Quran & Terjemahannya, Al-Budur az-Zahirah – As-Syeikh ‘Abdul Fatah al-Qodhi, Kasyful Musykilat fi Taujih al-Qiraat – Dr. Nasr ‘Abdul Sa’id, Al-Kasyfu – Makki Abi Tolib, Ghoribul Quran wa Tafsiruhu - Ibn Yazidi dan At-Tasorif fi Tafsir al-Quran mimmasytahabat Asmauh.. - Yahya bin Salam at-Taimiy.

0 comments:

Post a Comment