Tuesday, March 1, 2011

Perbezaan Baris Punca berubahan Makna

. Tuesday, March 1, 2011

(جَنّةجِنّة - جُنّة)

1- Soalan: Apakah perbezaan ketiga-tiga perkataan di atas?

Bahagian 1: (جَنّة) ‘Syurga’

Lafaz Jannah (جَنّة) dari segi bahasa bermaksud ‘Taman yang mempunyai buah kurma dan tumbuh-tumbuhan, kebun dan rumah yang penuh dengan kenikmatan di akhirat’. (al-Mu’jam al-Wasit, M/s; 141).

Manakala kata Jama’ bagi lafaz (جَنّة) ialah; (جَـنَّات جِـنَان). Walaupun demikian hanya lafaz (جَـنَّات dan جَنّة) sahaja yang Allah swt guna dalam penggunaan KalamNya di dalam al-Quran.

Lafaz (جَنّة) terdapat di dalam al-Quran sebanyak 66 kali. Manakala (جنتكَ): 2 kali, ( جنتَهُ): 1 kali, (جنتِـى): 1 kali, (جنتان): 3 kali, (جنتين) : 4 kali, (بجنتيهِمْ): 1 kali dan (جَـنّات): 69 kali. (al-Mu’jam al-Mufahris lil Alfaz al-Quran al-Karim).

Di di dalam al-Quran kita akan dapati semua tempat ayat yang berbunyi seperti ini dikaitkan dengan 'harf jar' (مِن ) yang terletak sebelum ( تحتها الأنهار … ), iaitu; ( تجـرى مِن تحتها الأنهار ). Akan tetapi hanya 1 tempat sahaja yang tidak disertakan 'harf jar' (مِن ), iaitu dalam surah at-Taubah, ayat; 100:

šcqà)Î6»¡¡9$#ur tbqä9¨rF{$# z`ÏB tûï̍Éf»ygßJø9$# Í$|ÁRF{$#ur tûïÏ%©!$#ur Nèdqãèt7¨?$#

9`»|¡ômÎ*Î/ šÅ̧ ª!$# öNåk÷]tã (#qàÊuur çm÷Ztã £tãr&ur öNçlm; ;M»¨Zy_

̍ôfs? $ygtFøtrB ㍻yg÷RF{$# tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Yt/r& 4 y7Ï9ºsŒ ãöqxÿø9$# ãLìÏàyèø9$# ÇÊÉÉÈ

“Dan orang-orang yang terdahulu - Yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia serta Dia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar”.

(sila lihat al-Quran untuk ejaan yang lebih jelas. Maaf di atas kesulitan)


Di dalam ayat ini hanya Imam Ibn Kathir sahaja yang membaca dengan mengekalkannya serta memberi baris bawah pada huruf ( تاء ) yang kedua pada kalimah ( تحـتِها ), iaitu (تجرى مِن تحتِها الأنهار ) dan ianya juga bertepatan dengan Mashaf Makki, kerana di dalam Mashaf ini kalimah ( مِن ) dikekalkan.


Dari segi tulisan pula, kalimah (جَـنَّات) ditulis dengan membuang Alif selepas huruf Nun dan digantikan dengan Alif Kecil (sila lihat Mashaf). Akan tetapi jika dalam penulisan biasa, Alif tadi hendaklah dikekalkan seperti asal. Hal ini berlaku kerana, Tulisan atau Resam al-Quran itu merupakan suatu perkara yang dinilai sebagai Tauqifi, iaitu yang bersandarkan wahyu semata-mata. Suatu yang Tauqifi, tidaklah layak disangkal lagi, kerana itulah tuntutan agama serta itulah istimewanya Resam Uthmani ini.

0 comments:

Post a Comment